NIEUWS - 16 september 2020
Voldoende, betaalbare, veilige en duurzame woningen. Dat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren. Maar als we willen dat iedereen goed kan wonen, zijn er in plaats van lapmiddelen structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting nodig.

Voldoende, betaalbare, veilige en duurzame woningen. Dat zijn onze belangrijkste doelen voor de komende jaren. De rijksbegroting van het kabinet laat zien dat zij ook wil bijdragen aan die doelen. Maar als we willen dat iedereen goed kan wonen, zijn er in plaats van lapmiddelen structurele oplossingen voor goede volkshuisvesting nodig. Het kabinet laat de structurele oplossingen voor de problemen op de woningmarkt liggen voor een volgend kabinet.

Huur
Het is goed dat het kabinet wettelijke invulling geeft aan huur op maat. Daarmee laat het kabinet zien dat zij net als wij oog heeft voor betaalbaar wonen. Maar wij vinden dat je een inkomensterugval niet uitsluitend kunt oplossen via de huur. Het is logischer als de overheid de huurtoeslag voor deze mensen verder verhoogt of op een ander manier inkomensondersteuning geeft. Onze brancheorganisatie Aedes en de Woonbond maakten in het Sociaal Huurakkoord al afspraken over huurbevriezing- en verlaging voor huurders met de laagste inkomens en die minder inkomen krijgen. Natuurlijk houden wij ons aan die afspraken in ons huurbeleid. 

Nieuwbouw
Uit de kabinetsplannen blijkt dat het kabinet de woningnood ziet en er iets aan wil doen, maar dat neemt niet weg dat het kabinet niets doet aan het belangrijkste knelpunt: de oplopende belastingen voor corporaties. Samen met de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties is dat de enige structurele oplossing voor al die mensen die nog steeds wachten op een betaalbaar huis.

Uit recent onderzoek van de ministeries van BZK, EZK en Financiën en Aedes blijkt namelijk dat wij net als alle andere corporaties over een paar jaar onvoldoende geld hebben voor alle opgaven nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. De kosten van onderhoud, bouw en de belastingen die we moeten betalen stijgen harder dan de huurinkomsten.

Belastingen
De verhuurdersheffing wordt weliswaar verlaagd met 200 miljoen, maar dat is een verlaging van 1,9 miljard naar 1,7 miljard. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Het kabinet verhoogt nu de overdrachtsbelasting en houdt vast aan het hoge percentage vennootschapsbelasting. Onderaan de streep verandert er dus niets voor ons. Juist het terugdraaien van belastingen zou helpen om meer te kunnen betekenen voor huurders en woningzoekenden.