NIEUWS - 10 december 2019

 
Samen werken aan betrokkenheid en voldoende betaalbare sociale woningen

De prestatieafspraken voor 2020 zijn ondertekend door de gemeente Ede, de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw, de Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw. De partijen zetten zich samen in voor betrokkenheid van huurders en voldoende, goede en betaalbare sociale woningen.

De betrokkenheid van de huurders versterkt de kwaliteit van het werk van gemeente en de Edese corporaties. Huurdersorganisaties zoals de Huurdersbond Ede en omgeving en de Huurdersorganisatie Plicht Getrouw helpen om de stem van bewoners te laten horen. De partijen vinden het belangrijk om met elkaar te zorgen voor een goede vertegenwoordiging van de huurders en woningzoekenden bij voorgenomen beleid maar ook concreet bij renovaties, nieuwbouw en onderhoud. Marian Teer: “We zoeken telkens weer naar nieuwe vormen om huurders te betrekken. Recent heeft input van klantenpanels geleid tot vier principes die we gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.”

Bewustwording bij ouderen

De transitie van de zorg is volop in gang. Mensen moeten vaak langer thuis blijven wonen. Dit geeft uitdagingen op alle terreinen van het dagelijks leven. Geschikte woningen, toegankelijke gebouwen en betrokkenheid bij elkaar in de buurt. In wijkteams wordt samen met politie en welzijnsorganisaties gewerkt aan signalering, oplossingen en voorlichting. Woonstede zet seniorenadviseurs in om ouderen te adviseren over hoe je zo lang mogelijk goed zelfstandig kunt wonen. Daarnaast wordt tussen de partijen samengewerkt aan bewustwording bij oudere doelgroepen om de woning tijdig aan te passen of om tijdig door te stromen naar een meer passende woning.

Uitdagingen bij nieuwbouw
Het plan is om de komende vijf jaar bijna 1100 nieuwe woningen te bouwen. Wethouder Lex Hoefsloot (wonen): “Dit is een forse uitdaging, niet alleen omdat veel van de plannen nog onzeker zijn, maar ook door bijvoorbeeld de stikstofproblematiek en de hoge bouwkosten. Als gemeente zien we het als onze verantwoordelijkheid om de plannen met grootste slagingskans versneld door de gemeentelijke procedures te loodsen. Het idee is om een ‘dedicated’ team in te richten die de voortgang bewaakt.”
Huurdersbond voorzitter Wim Kok: “Wij zijn blij dat na jaren waarin de sociale woningbouw ernstig achter bleef bij de groei van Ede, er nu afspraken liggen die perspectief bieden op een meer gezonde ontwikkeling. Al met al een goede start voor komende vijf jaar.”

Andere thema’s
Naast de eerder genoemde thema’s beschikbaarheid, wonen met zorg en bewonersparticipatie komen ook betaalbaarheid, kwaliteit & duurzaamheid en de inzet voor een leefbare woonomgeving aan de orde in de afspraken. De prestatieafspraken worden door de partijen periodiek besproken om de voortgang te bewaken. De afspraken zijn te vinden op de website van Woonstede en Plicht Getrouw.