Beleid en plannen

Woningcorporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werken. Hiervoor moet de gemeente een woonvisie hebben geformuleerd. De exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt tot stand in samenspraak met de huurdersorganisatie en de gemeente. Dit wordt bekrachtigd in prestatieafspraken. De belangrijkste doelen zijn voor een periode van 5 jaar geformuleerd. Per komend jaar worden de afspraken concreet uitgewerkt. Ieder jaar worden de afspraken geëvalueerd. Woonstede is werkzaam in Ede, Scherpenzeel, Woudenberg en Wageningen. We hebben dus met vier gemeenten prestatieafspraken. 
 
Terug  Terug